1.ABC Okulları Ölçme Değerlendirme Felsefesi

Yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmeyi amaçlayan ABC Okulları, değerlendirme politikasını misyon bildirgesine uygun olarak düzenler ve uygular.

Öğrenenlerin bireysel farklılıkları göz önüne alınarak, özgün ve çok çeşitli bir ölçme değerlendirme politikası izlenir. Öğretmenin geri dönütünü alırken, olayların temeline inen, insanı ve dünyayı anlama çabasını güçlendiren, teknolojik araçların kullanımını destekleyen, öğrenci seviyesine ve öğrenme durumuna uygun ölçme teknikleri kullanılır. Alınan geri dönütler öğrenci ve velilerle paylaşılarak öğrenme süreci gözden geçirilir ve gerekli hallerde tekrar düzenlenir.

2.Ölçme Değerlendirme Uygulamaları

Öğrenci gelişimleri, yapılan ön değerlendirmeler göz önünde bulundurularak süreç ve sonuç değerlendirmeleri ile takip edilir. Uygulamalar yürütülürken öğrenme ortamları buna göre hazırlanır. Öğrencilerin bilgiyi, kavramları, becerileri ne derece edindiğini ve bu kazanımları eyleme dönüştürüp dönüştüremediğini ortaya çıkaran çeşitli ölçekler kullanılır.  Öğrencilerin öğrenme ve kavrama durumları tespit edilirken portfolyo sunumları, anektod kayıtları, gözlem raporları, günlük-haftalık-aylık-dönemlik rutinler, kontrol listeleri, öz ve akran değerlendirme formları, baremler, rubrikler, performans değerlendirmeler ve açık uçlu sorulardan oluşan ölçeklerden yararlanılır. Elde edilen sonuçlar raporlanarak öğrenciye ve veliye geri bildirim verilir.

3.Uygulanan ölçme ve değerlendirmenin amaçları:

3.1 Öğrencilerin;

 • Yansıtıcı düşünerek güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmesini,
 • Araştırma ve sorgulama yapabilmesini,
 • Öz değerlendirmelerde bilgiye ulaşma yollarının farkında olmasını,
 • Atölyelerde ve çeşitli alanlarda üretebildiğini görmesini,
 • Çevresiyle olan ilişkilerini güçlendirmesini,
 • Öğrendiklerini eyleme dönüştürebilmesini,

3.2. Öğretmenlerin;

 • Öğrenen yeni neslin teknolojik ve bilimsel ihtiyaçlarının farkında olmasını,
 • Ders etkinliklerini ve öğrenme ortamını öğrenci ihtiyaçlarına göre planlamasını,
 • Öğrenci gelişimlerini izleyip yapıcı geri dönütler verebilmesini,
 • Öğrencinin bireysel farklılıklarını desteklemesini,
 • Öğrenen topluluğuyla sağlıklı iletişim kurmasını ve etkili liderlik yapabilmesini,
 • Ölçme sonuçlarından hareketle öz değerlendirmesini yaparak kendini sürekli yenileyip geliştirmesini,

3.3 Yöneticilerin;

 • Öğrenci gelişim süreçlerini takip etmesini,
 • Yapıcı geri dönütler vermesini,
 • Öğrenen topluluğu içindeki bağları kuvvetlendirebilmesini,
 • Öğrenme ortamında ortaya çıkan eksiklerin giderilmesini,
 • Yürütülen programları, ortaya çıkan fikir ve projeleri desteklenmesini,

3.4 Velilerin;

 • Öğrencinin araştırma sorgulama becerilerini desteklemesini,
 • Öğrencinin gelişimini izleyip katkıda bulunmasını,
 • Tüm öğrenen topluluğuyla işbirliği içerisinde olmasını,
 • Okulun tüm paydaşlarıyla aynı dili konuşmasını sağlamaktır.

  4. Ölçme – Değerlendirme Yapılandırılması

   

 • Yaş grubu,ana fikir,tema,gelişim özellikleri, bireysel farklılıklar, fiziksel uygunluk, yetenek, ilgi, beceri ve amacına göre yapılandırılır.
 • Sanat ve spor derslerinde fiziksel uygunluklara, yeteneklere, ilgilere ve becerilere göre düzenlenir.
 • Eğitim-öğretimin her kademesindeki öğrencilerin bireysel farklılık ve gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak farklı ve çağdaş ölçme teknikleri kullanılır.
 • Ön, süreç ve sonuç değerlendirme şeklinde üç adımda yapılandırılır.
 • Ölçme değerlendirmeyi yapılandırırken öğrencilerin öğrenme süreçlerinin kayıtlarını tutmak hedeflenir.
 • Bu bağlamda ölçme değerlendirme; öğrencilerin bireysel öğrenme farklılıkları göz önünde bulundurularak, her öğrenciye farklı şekilde hitap edecek çalışmalar ve farklı bakış açıları kullanılarak verilecek yanıtlar şeklinde düzenlenmelidir.
 • Öğrenenlerin kendilerini değerlendirip kayıt altına alabileceği ve ilerlemesinin farkına varacabileceği şekilde yapılandırılır.
 • Öğrenme sürecinde nelerin kazandırıldığına, ana fikrin anlaşılıp anlaşılmadığına bakılarak öğrencilerin eyleme geçmesi beklenir ve gerekli durumlarda öğrenciler desteklenir.

  5.Ölçme-Değerlendirme Zamanlaması

   

 • Her sene başında öğrencilerin durumunu belirlemek için hazırbulunuşluk ölçme değerlendirmesi yapılır.
 • Değerlendirme; tema başında hazırbulunuşluğu belirlemek, süreç sırasında ve sonunda öğrenci ilerlemesini görebilmek için yapılır.
 • Çalışmaların sonunda, kazanımların ne ölçüde verildiğini belirlemek için değerlendirme yapılmaktadır.
 • Çalışmaya ve yaş grubuna göre, ihtiyaç halinde gözlemler yapılarak kayıt altına alınır.

  6.Ölçme-Değerlendirmeye Tabi Olan Alanlar

   

 • Beş gelişim alanı ( psikomotor,sosyal-duygusal, bilişsel, dil, öz bakım ); bilgi, davranış, ilgi, uyum, tutum, beceri ve yeteneklerine göre ölçme değerlendirmeye tabi tutulur.
 • Öğrenenin; hedefi ne düzeyde kazandığı, öğrendiklerini günlük yaşama ne ölçüde geçirebildiği, öğrenen profil özelliklerini, becerileri, kavramları ne derece benimsediği değerlendirilir.

  7.Ölçme-Değerlendirmenin Sorumluları

      Paydaşların tümü sorumludur :

Öğrenciler açısından

– öğrenme sürecinden haberdar olarak kendi eksikliklerinin farkına varmakla,

– hedeflenen kazanımlarla ilgili bilgi ve becerilerini sergilemekle,

– kazandıklarını eyleme geçirmekle,

 • Öğretmenler açısından

– ilgili ölçme değerlendirme araçlarını belirlemekle ve kullanmakla,

-ihtiyaç doğrultusunda ölçme değerlendirme sürecini ve araçlarını yapılandırmakla,

– yapılandırmacı geri dönütler verip sıkı gözlemler yapmakla,

-ölçme değerlendirme sonuçlarını kayıt altında tutmakla,

 • Yöneticiler açısından

– gerekli eğitim öğretim ortamını sağlamakla,

-ölçme değerlendirme sürecini yönetmekle,

-öğrencilerin gelişimini, öğretmenlerle işbirliği yaparak takip etmekle,

-PDR birimi ile birlikte gerekli durumlarda velilere geri dönütler vermekle.

 • Veliler açısından

– öğrencilerin gelişim ve değişimleri hakkında geri dönütler vermekle,

– öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini görerek, onları nasıl destekleyecekleri konusunda bilgi sahibi olmakla,

– eğitimin tüm paydaşlarıyla iletişim halinde olarak öğrencinin gelişim sürecini desteklemek için işbirliği yapmakla, sorumludurlar.                                    

8.Ölçme – Değerlendirme Sonuçlarının Kaydedilmesi

       Uygulanan değerlendirme ölçeklerinin sonuçları dijital ya da basılı halde kaydedilir. Öğrenci gelişim raporları çoğunlukla dijital olarak tutulurken; rubrikler, kontrol listeleri, gözlem formları, çıkış kartları gibi ölçme araçları öğrenci ve öğretmen dosyalarında arşivlenir. Uygulanan ölçekler öğrenci ürün dosyalarında her bir sorgulama ünitesi boyunca biriktirilir ve ünite sonunda öğrenci seçtiği ürünlerini sunum dosyasına aktarır. Böylece sene sonunda öğrencinin tüm ünitelerde yaptığı çalışmalar sunum dosyalarında kaydedilmiş olur. Hazırlanan değerlendirme ölçekleri örnek teşkil etmesi amacıyla google drive üzerinden okulun tüm öğretmenleriyle paylaşılır.

9.Ölçme-Değerlendirme Sonuçlarının Analiz Edilmesi ve Raporlanması

Süreç boyunca elde edilen tüm değerlendirme sonuçları, öğrenci gelişim raporları için kanıt olarak kullanılır. Ünite planına katkıda bulunan tüm öğretmenlerin uyguladığı ölçekler doğrultusunda alınan veriler analiz edilerek tablo ve ya grafiğe dönüştürülür. Bu sayede, raporlamanın herkes tarafından net, anlaşılır ve güvenilirliği yüksek olması sağlanır. Elde edilen ölçme-değerlendirme sonuçları tüm öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve yöneticilerin ulaşabileceği şekilde dijital ve basılı olarak saklanır.

10.Ölçme-değerlendirme sonuçlarının raporlanması;

 

 • Öğretmen-veli görüşmeleri
 • Veli toplantıları
 • Veli bültenleri
 • Veli çalıştayları
 • Portfolyo sunumları
 • Öğrenciye anlık geri dönütler
 • Öğrenci-öğretmen görüşmeleri
 • Kazanım değerlendirmeler
 • Sergiler
 • Rubrik karneler
 • Gelişim raporları

Batıkent Anaokulu ve Özel Ankara ABC Okulları öğretim kadrosu ve yöneticilerinin iş birliği içinde hazırlanmış olan bu belge, her sene sonunda dikey ve yatay kademelerin bir arada incelemeler yapmasıyla revize edilir.