1.Giriş

  • Dil Gelişimi ve Dilin Önemi

Dil gelişimi insanların temel ihtiyacı olan iletişimin merkezinde yer almaktadır. Bu bağlamda düşünme, anlama ve açıklama becerilerimiz büyük ölçüde dil gelişimine bağlıdır. Dil sosyal olarak oluşur ve insanlar arası sosyal etkileşimlerden ve bunların sıklığından etkilenir. Bu nedenle, dilin anlamlı iletişim ortamının oluşmasında yadsınamaz bir rolü vardır ve öğrencilere onların kavramsal gelişimlerini ve eleştirel düşünce becerilerini destekleyecek zengin bir ortam sunar. Öğrencinin, uygulanacak doğru yöntem ve tekniklerle, sınıf içi ve dışının öğrenim sürecine aktif olarak katılımının sağlanmasıyla, sosyal ve akademik olarak kendisini en üst düzeyde anlatabilir hale gelmesi hedeflenmektedir.

Halliday’in (1980) ileri sürdüğü üzere, insanlar dil hakkında bilgiyi ve dili, düşünmek, tartışmak, düşüncelerini yansıtmak için araç olarak kullanarak ve dinleyerek öğrenirler. Öğretmenlerin dil gelişiminin bu yönünü anlamaları öğrencilerin dili öğrenme süreçlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Dil öğreniminde yer alan karmaşık süreçler bir dizi gelişimsel sürekliliği temsil eder. Bir öğretmen, öğrenciyi bir gelişim aşamasından diğerine taşımak için uygun, bağlamsallaştırılmış öğrenme deneyimlerini daha iyi tasarlamaya, öğrencinin bu süreklilikte nerede konumlandırıldığını belirleyebilir. Bu şekilde, öğrenci, var olan yeteneklerini ve anlayışlarını geliştirmeye devam ederken, öğrenmelerini “yaklaşık gelişim alanı” içerisinde (Vygotsky 1999) birden fazla aşamada temsil edilebilecek şekilde genişletmek için uygun zorluklarla başa çıkma konusunda desteklenir.

2.Dil Politikasının Amacı

  • Dil Politikasının Gelişim Süreci

Özel ABC Okulları dil politikası, Uluslararası Bakalorya Eğitim Programının temel kavramları arasında olan kültürlerarası farkındalık, farklı kültürlere ve dillere değer verilmesi hususları göz önünde bulundurularak, öncelikle anadilimiz olan Türkçe’nin gereken önem verilerek öğrenilmesi ve öğretilmesi, daha sonra da ek dil olarak öğretilen ve öğrenilen İngilizce’nin iletişim aracı olarak doğal yöntemlerle ve gerçek ortamlarda edindirilmesi gerektiği anlayışıyla geliştirilmiştir.  

Dil politikası gelişim sürecinde okulumuz idari personeli, PYP  koordinatörü, yabancı diller koordinatörü, grup liderleri, öğretmenler ve dil eğitimi alanında uzman akademisyenler aktif rol almıştır. Politika geliştirme süreci aşağıdaki adımların etkin takibi sonucunda gerçekleşmiştir;

 • İhtiyaç analizi: Tüm dil paydaşlarının görüşleri alınarak program ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • İhtiyaçlar doğrultusunda eylem planının oluşturulması
 • Eylem planı dâhilinde güncel kaynakların incelenip haftalık toplantılarda gereken revizyonların gerçekleştirilmesi konusunda kararlar alınması.
 • Dil ve Dil Eğitimi Hakkında Temel Görüşler

Ulusal ve uluslararası kimlik gelişimi, çok kültürlülük ve küreyel bakış açısının öğrenen topluluğunda yerleşmesi, geçmişten günümüze kendi kültürel değerlerimiz ve tüm Dünyadaki değerlerin içselleştirilebilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi amacı doğrultusunda hem ana dilimiz olan Türkçe’nin hem de ek dil olarak öğretilen İngilizce’nin önemli bir rol sahibi olduğu ve en iyi şekilde kullanılması gerektiği inancına sahibiz.

Özel Batıkent ABC Anaokulu olarak, Özel ABC Okulları gibi, dil programımızı, öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerini geliştirebilmeleri için araştırma ve sorgulamaya dayalı, edebiyatın dahil edildiği, öğrencilerimizin dil kullanımını hayatlarının her alanında uygulayabilecekleri şekilde planlamaktayız. Bu amaç doğrultusunda, IB Dil Amaçları ve Hedefleri, tüm paydaşların ihtiyaçları ve çıkarları ile ve ulusal eğitim standartları ve öğretim uygulamaları doğrultusunda birbiriyle ilişkilendirilerek ve etkileşim halinde uygulamaya konulmaktadır. 

Erken çocukluk döneminde olan öğrencilerimizin ilerleyen yaşlarda kendilerini yaratıcı bir şekilde güvenle ifade ederken yazılı ve sözlü dili dilbilimsel olarak kullanmalarına hazırlık yapar, onları destekleriz. Tüm Uluslararası Bakalorya öğrencileri, daha iyi ve daha barışçıl bir dünya yaratmadaki rollerinin farkında olan yaşam boyu öğrenciler olmak için Öğrenci Profilini somutlaştırma konusunda teşvik edilir. Tüm sınıflarda öğrenciler, çeşitli şekillerde ve çeşitli amaçlarla otantik nesneler ve ortamlar aracılığıyla dinler, yorumlar ve ifade eder. IB müfredat çerçevelerinin sorgulamaya dayalı yaklaşımını kullanarak, öğrenciler dili keşfetmekte ve çok dilli bir dünyada iletişim kurmaktadırlar.

Bu ilkeler doğrultusunda; her öğretmenin (alan gözetmeksizin) bir dil öğretmeni sorumluluğu ile okulun her alanında kullanılan dilin gelişiminden sorumlu olduğu, dil öğrenme sürecinin diğer gerçekleşen tüm öğrenmeler gibi doğal bir süreci takip etmesi gerektiği, dilin etkili iletişim aracı olarak öğrenilmesi ve kullanılması gerektiği inancıyla dil yetilerinin gelişiminde dilbilgisi öğretiminin araç olarak kullanılması gerektiği, okul fiziki yapısının öğrencilerin dil farkındalıklarını arttırmak adına görsellerle ve çiftdilli ifadelerle zenginleştirilmesi gerektiği, dil kullanımının sınıf ve okul sınırlarından çıkıp ev ortamına da aktarılması gerektiği ve Özel Batıkent ABC Anaokulunda eğitim alan öğrencilerimizin ilkokul seviyesine geçtiklerinde seviyelerine uygun olarak kendilerini sosyal ve akademik ortamlarda ifade edebilecek ve etkili iletişim içerisine girebilecekleri dil ve kültürel kapasiteye sahip olup performanslarına yansıtabilmeleri gerektiği inancına sahibiz.

 • IB İlk Yıllar Programı ve Dil Felsefesi

İletişim kurma tüm insanlar için temel ihtiyaçtır ve ancak dil gelişimi sayesinde gerçekleşir. Dil öğrenme, evde ve aile içinde kullanılan dillerin, okul dillerinin, ek dillerin ve okur-yazarlığın bilişsel ve bireysel olarak geliştirilmesini içerir. İletişim kurma özelliği, İlk Yıllar programında tanımlanan öğrenen profilinde de sıkça vurgulanmaktadır. Dilin kullanılması, IB programı kapsamında daha iyi ve daha huzurlu bir dünya kurulması için önem teşkil etmektedir. Okul içerisinde öğrenme topluluğunun güçlü iletişim kurması da etkin dil edinimine bağlıdır. Uluslararası kimlik ve bilincin yerleştirilmesi için IB okullarında “çok dillilik” önemlidir. Erken çocukluktan itibaren çok dilli bireyler olarak yetişen öğrenenler birden fazla dilde dilbilimsel beceriye sahip olurlar. Bu nedenle 3 yaştan itibaren ek dil öğrenimini gerçekleştiriyoruz. İlaveten çok-dillilik ilgi ve odağın gelişimi, problem çözme becerilerinin gelişimi, ve dil hakkında düşünme gibi bilişsel fayda da sağlamaktadır (Kessler, Quinn 1980; Zelasko, Antunez 2000).

IB İlk Yıllar Programı (PYP) özellikle dil öğretmenlerinin öğrencilerin önceki deneyimlerine, ihtiyaçlarına ve ilgilerini dikkate alarak program oluşturmasına odaklanır. Önceden belirlenmiş, kuralcı modellerle dil öğretimi, dil gelişiminde beklenen sonuçları vermemektedir. Dil becerileri edinimini parçalayarak izole edilmiş beceriler seti olarak öğretmek, bir öğrenme ortamı yaratmak yerine dil öğrenenler için kesinlikle zorluk oluşturacaktır. Bir dili anlamlı bir otantik bağlamda öğretmek ve öğrenmek, öğrenime katılma fırsatları sağlayarak dil öğrenenlerin ihtiyaçlarını karşılar. Tüm bu ilk yıllar felsefesi ile kurumumuzun dil politikası örtüşmektedir. Bu doğrultuda, hayat boyu öğrenmeyi amaç haline getirmiş, eleştirel düşünce yapısına sahip, dönüşümlü düşünebilen, araştırma ve sorgulamaya henüz 3 yaşından itibaren başlayan, kültürlerarası farkındalığı yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda dil öğreniminin önemi daha fazla ortaya çıkıyor. Bu bilinçle, öğrencilerimizin, dil sınıflarında aktif okumaları, dinlemeleri, düşünmeleri, eleştirmeleri, araştırmaları, sunum yapmaları, projeler hazırlamaları, okul genelinde yapılan dil etkinliklerine aktif katılımları ve sınıf dışında da verilen sorumluluklarla dil öğrenimini gerçek hayata aktarmaları sağlanmaktadır.

Özellikle yenilenen İlk Yıllar programında önerildiği gibi diller-üstü stratejilerin öğrencilere etkin öğretilmesi ve uygulamaya geçirmeleri için gereken dil becerilerinin gelişiminin sağlanması öğrencilerin dil gelişimini destekleyecektir. Bunu yaparken; -öğrencilerin dil portrelerinin oluşturulması, dil geçmişleri, tecrübeleri ve hedeflerinin oluşturulması, diller-üstü stratejileri ne ölçüde kullandıkları belirlenebilir. Bu amaç doğrultusunda; (a) olumlu bir dil öğrenme kültürü oluşturulması, (b)dil farklılıklarının kaynak olarak kullanılması, (c) çok dilli bir ortamın geliştirilmesi önemlidir.

3.Dil Öğretiminde Kullanılan Temel Yaklaşımlar, Yöntemler ve Uygulama Örnekleri

Özel ABC Okulları’nda, Uluslararası Bakalorya Eğitim Programının temel kavramları arasında olan kültürlerarası farkındalık, farklı kültürlere ve dillere değer verilmesi hususları göz önünde bulundurularak, öncelikle anadilimiz olan Türkçe’nin gereken önem verilerek öğrenilmesi ve öğretilmesi, daha sonra da ek dil olarak öğretilen ve öğrenilen İngilizce’nin iletişim aracı olarak doğal yöntemlerle ve gerçek ortamlarda edindirilmesi gerektiği anlayışıyla dil politikası geliştirilmiş, yapılan çalışmaların bu politikaya bağlılığı gözlemlenmektedir.

İngilizce dilini ana dil öğrendiğimiz doğal sürece yakın bir şekilde kurgulamak hedefiyle, ders kitapları yerine hikaye kitapları kullanmayı tercih etmekteyiz. Bu süreçte ders içeriklerini sorgulama programını rehber alarak kendi oluşturduğumuz kazanımlarımız çerçevesine göre belirliyoruz. Sonuç olarak, Özel Ankara ABC Okullarına  bağlı bir anaokulu olarak Ek Dil öğretimi için kendimize özgü oluşturduğumuz müfredatı takip ediyoruz.

Çift dilli ders saatlerimizde, sınıf öğretmeni ve ek dil öğretmenlerimiz birlikte tasarladıkları derslerle öğrencilerimizin aynı anda iki dili kullanmasını sağlamaktadır. Böylece öğrencilerimiz dilin ulaşılması gereken bir hedef değil; bir iletişim aracı olduğunu keşfeder. Edebiyat üzerine kurguladığımız müfredatımızı takip ederken “Story Telling” başta olmak üzere birçok teknik, metot, strateji takip ediyoruz. Öğrenci gelişimlerini takip etmek için ölçme-değerlendirme politikamıza bağlı kalarak farklı ölçme teknik ve stratejileri kullanıyor ve bu belgeleri analiz etmek ve raporlamak üzere saklıyoruz.

Ek dil dersleri hariç tüm derslerde eğitim dili, öğrencilerin ana dili olan Türkçe’dir. Ancak, İngilizce, eğitim boyunca ek dil olarak kullanılır. Tüm İngilizce derslerinde öğretim dili % 100 İngilizce’dir.

Ek diller anadilimizi öğrendiğimiz şekilde hayatın olağan akışında öğretilmektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için dil öğretmenleri, programlarına bağlı olarak haftalık / aylık konuları ve konulara uygun sınıf içi ve dışı etkinlikleri planlamaktadır. Bunlara ek olarak, ek dil öğretmenleri okul içinde ve dışında öğrenenlerle öğrettikleri dil aracılığıyla iletişim kurarlar.

Bütüncül Fiziksel Tepki Yöntemi, İçerik ve Dil ile Bütünleşik Öğrenme ve İletişimsel Dil Öğretimi üç temel dil öğretim yöntemi olarak kabul edilir ve uygulanır. Bu yöntemleri dil öğretme felsefemizin bir parçası olarak kabul etmemizin asıl amacı, doğal bir süreçte Türkçe edinirken ek bir dili de uluslararası bağlamdaki gücümüzü arttırmak ve öğrencilerimizin 21. YY gereklilikleri ve IB felsefesi kapsamında gelişmeleri amacıyla benzer yöntem ve tekniklerle öğretmemiz gerektiği düşüncesidir.

Bu tür bir eğitimle meşgul olan öğrenciler, metni analiz edebilecek, düzenleyebilecek, anlayabilecek ve yabancı dilde konuları araştırabileceklerdir. Bu sayede kültürlerarası fikirlilik ile bütünsel olarak iletişim kurmak için bir dil edinme deneyimini kazanacaktır.

Uyguladığımız bir diğer önemli yöntem, dil eğitimi sırasında okuryazarlığa dayalı sorgulamadır. IB programlarının önemli bir parçası olan bu özel yöntem sayesinde, öğrenciler yeni bilgileri barındırmak için bilgileri değerlendirme ve sentezleme olanağına sahip olurlar.

ABC Okulu dil öğretiminin bir diğer önemli yönü, IB Programı tarafından önerilen tüm becerilerin uygulanması ve öğretilmesi de dahil olmak üzere, bütünsel olarak dili öğretmek ve edindirmektir.

 • Dil Öğrenimini kolaylaştıran yöntem ve teknikler:
 • Dilin okul dışında ev ve aile içinde de etkin olarak kullanılmasının sağlandığı takdirde
 • Öğrenmenin gerçekleşmesi için önceki dil becerileri aktif olarak kullanıldığında
 • Sorgulama ünitelerinin planlanmasında dil bilgisinin aktif kullanımı sağlayacak aktivitelerin dâhil edilmesi durumunda dil öğrenimin kolaylaştığı bilinmektedir.

3.2.Dil Öğreniminin okulda ve evde desteklenmesi için Stratejiler

Yeni öğrenilen dilin içselleştirilmesi için öğrenme desteği sağlanması önerilmektedir. Bir öğrenci okurken yöneltilen soru hatırlatmaları, hikâye dizimindeki resimli hatırlatmalar ya da araştırma yapmak için evde ve aile içindeki dilin kullanımının tümü öğrenme desteği örneği olarak IB kaynaklarında sunulmaktadır. IB PYP tarafından önerilen ve uygulamaya geçirdiğimiz diğer stratejiler: görsel ve uygulamalı yardımcı öğeler (teknoloji dâhil), öğretmen dili ve soruları, grafik düzenleyiciler, demonstrasyonlar, canlandırmalar, küçük, yapılandırılmış ortaklaşa gruplar, öğrenmeyi adımlara bölmek, yüksek sesle düşünerek modelleme yapma, öğretim öncesi kelime haznesi, diller ötesi stratejiler.

 • Öğretmenlerin Dil Öğretim Yöntemlerini Destekleyen Stratejileri
 • Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi için;
 • Düşünme dilini modeller ve düşünme sürecini pekiştirirler.
 • Açık uçlu sorular sorarlar.
 • Yeterince düşünme zamanı verirler.
 • Bir dizi “görünür düşünme” tekniğini uygular ve modellerler.
 • Öğrencilerden araştırma-sorgulamaları sırasında kullanılan kaynakların değerini ve sınırlamalarını tartışmalarını ve üzerinde dönüşümlü düşünmelerini isterler.
 • Araştırma-sorgulamadan önce, sırasında ve sonrasında olacak şekilde öğrenmenin tüm aşamaları için dönüşümlü düşünme süresi tanırlar.
 • Dönüşümlü düşünme için bir dizi vasıta tanıtır ve dönüşümlü düşünme faaliyetlerinin duyarlı ve çeşitli olmasını sağlarlar.
 • Mevcut yetkinliklerin üzerinde dönüşümlü düşünür ve öğrenme hedeflerini ortaklaşa geliştirirler.
 • Araştırma Becerilerinin Geliştirilmesi İçin;
 • Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirebilecekleri, uygulayabilecekleri ve üzerinde dönüşümlü düşünebilecekleri disiplinlerüstü ve derse özgü sorgulamalar planlarlar.
 • Tüm aşamaların kayıt altına alınabilmesi için öğrencilerin araştırmalarını düzenlemek üzere bir dizi vasıta sunarlar.
 • Öğrencilerle paylaşılan malzemeler ve fikirler için uygun alıntılar ve atıflar sunarak akademik dürüstlüğü modellerler.
 • Örneğin, öğrencilerin araştırma becerileri oluşturmaları ve güvenilir bilgi kaynaklarını belirlemeyi öğrenmeleri için kendilerine yardımcı olmak üzere kütüphaneci ve teknoloji uzmanlarıyla işbirliği yaparlar.
 • İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi İçin;
 • Anlamlı bağlamlarda bu becerilerin pratiğini yapmak ve uygulamak için öğrencilere sunulacak fırsatları planlarlar.
 • İletişim etkinliklerini planlamak ve hazırlamak için öğrencilere zaman tanırlar.
 • Paylaşılan fikirlerden doğan potansiyel zorluklar ve fırsatları göz önünde bulundurmaları için öğrencileri teşvik ederler.
 • Fiziksel belirtileri teşvik ederler.
 • Değişik dilleri kullanarak iletişimi teşvik ederler.
 • Açık uçlu sorular sorarlar.
 • Düşünmeyi, bilmenin önüne koyarlar.
 • Resmi olmayan sohbetler ederler.
 • Öğrencileri çeşitli bakış açılarını ve yöntemleri keşfetmeye teşvik ederler.
  • Araştırma-Sorgulama Temelli Dil Eğitimi

Araştırma-sorgulamanın yöntem olarak benimsendiği bir dil sınıfında, dil kullanımı tüm gruba öğretmen dâhil keyif verir. Edebiyat, drama, hikâye oluşturma, teknoloji ve tartışma gibi çeşitli yöntemlerin kullanılması sayesinde birden çok dille ilgilenip, dili aktif kullanma fırsatına sahiptirler.

IB PYP kaynaklarında belirtildiği üzere araştırma-sorgulama temelli bir dil eğitimi sayesinde öğrenciler gördükleri ve işittikleri şeylerden anlamlar çıkarmaya çalışırlar; başkalarına yanıtlar verirken de dille ilgili hipotezlerini sınarlar. Aldıkları yanıtlardan öğrenciler dille ve dilin işleyişiyle ilgili yeni anlayışlar geliştirirler. Öğretmenler ve öğrencilerin etkileşimde bulunduğu öğrenme topluluğundaki diğer kişiler, bu süreçte yorumlar yapar, söylenenleri başka şekillerde yeniden ifade ederler, sorular sorar ve örnek olurlar. Bu, öğrencilerin geliştirdiği bilginin, becerilerin ve anlayışların ötesine geçer; dil ve öğrenmeyle ilgili değerlerin özümsenmesi, bu sürecin doğasında vardır.

 • Edebiyat içerikli Dil Eğitimi

Dil öğreniminin bağlam içerisinde gerçekleşmesi, dilin birbirinden bağımsız öğeler olarak değil, bütüncül bir yapı anlayışıyla öğrenilmesini sağlamaktadır. Bu sebeple, dil öğrenimin gerçekleşmesinde okumanın önemi tartışılmaz bir gerçektir. Erken çocukluk döneminde yetişkinler (öğretmenler, veliler) aracılığıyla deneyimlenen okuma becerisi çocukların edebiyata yatkın olmasını, okumaktan keyif almasını sağlamaktadır. Bu sebeple okul öncesi grubumuzda hikâye okumaları hem sınıf içinde hem de sınıf dışında ailelerin desteğiyle aktif olarak sürdürülür. Bunun yanı sıra, sınıf içi ve okul içindeki görseller, şiirler, dijital medya, yönergeler ve posterler de dil öğretiminde önem teşkil etmektedir.

Eleştirel okuryazarlıklarını geliştirerek ilkokula hazırlık yapmalarını sağlıyoruz. Bu sayede öğrenciler, öğrenme topluluklarının etkin ve dönüşümlü düşünen üyeleri haline gelirler. Müfredat boyunca, öğrenciler sorular sorma ve metinleri karşılaştırma, metinleri önceki bilgileriyle bağlantılandırma ve günlük hayattaki kişisel tepki ve deneyimlerini paylaşma gibi sınıf içi uyugulamalar aracılığıyla eleştirel okuryazarlık geliştirirler.

4.Sınıf İçi ve Sınıf Dışı Uygulamalarında Dil Öğrenim Yöntem ve Uygulama Örnekleri

 Sight-words

Yaptığımız çalışmalarımızı öğrencinin kendini ek dilde anlatabilmesi üzerine kurgulanır. Özellikle 5 yaş grubunda sınıflarda özel bir pano kullanılır. Fotoğrafik hafıza yöntemi ile kelime ve cümle okumaları yaptırılır. Dilbilgisi yapılarının bu cümlelerle birlikte kullanılmasını sağlanır. Ders planlarının içerine dâhil edilirken seçilen kelimeler sorgulama programına bağlı olarak seçilir. Tema sonlarında e-book olarak kelimeler paylaşılır.

Online Okuma Platformu

Online okuma platformunda seçtiğimiz hikâye kitapları derslerde birlikte okunur. Öğrencilerimiz görselleri kullanarak çoğunlukla dinleme ve akabinde okumalar yapar. Belirli peridolarla üzerine çalışılan kitaplar öğrencilere bireysel atamalar yapılmakta ve öğrencilerin bağımsız olarak evde dinleyerek kendi ses kayıtları yapmaları beklenmektedir.

Circle Time

Dilin taklit ederek ve düzenli tekrarla edinileceğine inandığımız için her günün belli bir kısmını sınıfta interaktif uygulama sağlayan takvimlerle rutinlerimize zaman ayırıyor (circle time) ve temel İngilizcenin daha kalıcı olması için çalışmalar yapıyoruz.

Weekend Home Videos:

3-4 yaş için 3-4 dk,  5 yaş için 5-6 dk uzunluğunda ana ders kitabı veya IB PYP temaları ile ilintili yada farklı konularda “video story” ler bulunur ve ilgili ödev kağıtları ile birlikte veliye gönderilir. Velilerden 15 günlük süre boyunca evde çocukları ile birlikte boş zamanlarında izlemeleri ve aktivite sonunda çalışma kâğıtlarını tamamlamaları istenir. 15 günde bir video hikâyeleri değiştirilir.

Talking Homy

ABC-Home-Connections programının ‘’Konuşan Ev’’ anlamına gelen bu bölümünde evde İngilizce konuşulan ortamlar yaratarak video çekimleri yapılması istenir. Ev hayatının bölümlerine uygun olarak  Welcome/Goodbye/Have a nice day/Bless you (Hoş geldin/Güle güle/ İyi Günler /Çok yaşa) benzeri cümleler kartlara basılarak velilere gönderilir. İlgili cümleler İngilizce öğretmenleri tarafından seslendirilerek karekod formatları kartlar üzerine basılır. Gerçek zamanlı olarak bu yapılar, evde gerçek zamanlı canlandırma yöntemi ile video çekimlerine dönüştürülür ve video arşivi oluşturularak belirlenecek aralıklarla İngilizce öğretmenlerine gönderilir. Velilerden mümkün olduğunca gerçek zamanlı olarak bu yapıları evlerinde kullanmaları ve gönderilen kartları belirli aralıklarla değiştirerek çocukları ile gerçek zamanlı iletişim amaçlı kullanmaları istenir.

5.Dilin Değerlendirilmesi

IB eğitim programı kapsamında değerlendirme, “öğretimi bilgilendirmek amacıyla öğrencilerin öğrenmesine dair devamlılık arz edecek şekilde kanıt toplama, analiz etme, üzerinde dönüşümlü düşünme ve eyleme geçme süreci” olarak tanımlanmaktadır. Değerlendirme sürecinde öğretmen ve öğrenciler işbirliği içerisinde çalışarak öğrenmenin ne düzeyde gerçekleştiğini gözlemleyip, belgeleyip, raporlamalarını gerektirir.

Bu süreç içerisinde, öğrenciler öz-değerlendirme yaparak, öğrenim süreçleri üzerine dönüşümlü düşünmek ve geleceğe dönük karar alabilmek için akranlarından ve öğretmenlerinden geri bildirim alırlar.  Bu sürecin aktif işlemesi için öğretmenler ve öğrenciler, değerlendirmenin nasıl olması gerektiği ve dönüt konusunda yeterli bilgiye sahip olmalılar.

Bu bilgi ve yeteneğe sahip olan öğretmenlerimiz, PYP değerlendirmesinin dört boyutunu gözeterek değerlendirme yapmaktadırlar; (1) öğrenmenin izlenmesi, (2) belgelenmesi, (3) ölçümlenmesi ve (4) rapor edilmesi. Bu boyutların her birinin kendine ait işlevi vardır, ama tüm amaç öğrenme ve öğretimi bilgilendirmek için kanıtlar sunmaktır. Değerlendirmenin dört boyutu da aynı ağırlığa sahip olmasa da her boyutun kendine has önemi ve değeri vardır. PYP, öğrenmenin izlenmesini ve belgelenmesini vurgulamayı tercih eder çünkü bu boyutlar öğrenen için eyleme dönüştürülebilir geri bildirim sunmada kritik önemdedirler.

5.1.Okul öncesi dönemi öğrenenlerinin değerlendirmesi

Okul öncesi dönemi öğrenenleri bu dönemde edindikleri bilgiyi, kavramsal anlayışları ve becerileri ve dönüşümlü düşünme yetenekleri ile gelecekteki öğrenme sürecine hazır hale gelirler.

Bu dönem değerlendirmesi olarak öğretmenler, öğrencilerin, özellikle de oyun oynarken, kendi davranışlarını nasıl izleyip uyarlamalar yaptıklarını gözlemlerler. Buradaki temel amaçlar:

 • öğrenciler ve ilgi alanlarına dair net bir tablo çizmek
 • öğrencinin neyi nasıl düşündüğü ve öğrendiğini belirlemek
 • öğrenme ortamının, öğrenci öğrenmesi üzerindeki etkililiğini değerlendirmek
 • bireyler ve küçük gruplar için öğrenmeye katılımı planlamak.

Gözlem yaparken, öğretmenler aynı zamanda öğrencilerin söylediklerini ve yaptıklarını da kaydederler. Öğrenciler arasındaki konuşmaları dikkatle dinleyerek, öğretmenler öğrencilerin güncel ilgi alanları, mevcut bilgileri, katılım düzeyleri ve sosyal becerileri hakkında bir şeyler öğrenirler. Öğretmenler bu gözlemleri öğrencilerle ve ebeveynlerle paylaşırlar. Meslektaşlarıyla birlikte işbirliği yaparak, grup etkileşimlerini çözümler, güçlü yanları keşfeder, öğrenme hedeflerini tanımlar ve öğretim uygulamalarının etkililiği konusunda dönüşümlü düşünürler.

5.2.Geri ve İleri Bildirim

Her iki seviyede de yapılan değerlendirmenin öğrenci ile ve öğrenciler arasında geri ve ileri bildirimle taçlandırmayı hedefliyoruz. Öğretmenlerimiz, değerlendirmenin hedefine ulaşması için geri bildirim verirken “Nasılım?” sorusuna, ileri bildirimde ise  “bundan sonra nereye?” sorusuna öğrenci ile birlikte cevap ararlar. Geri bildirimin akranlar arasında da verilmesini önemsiyoruz çünkü bu sürece dahil olan öğrencilerin iletişim kurmak ve dinlenmek için fırsat edindiklerini ve ilişki kurarken  öğrenmenin öneminin farkına vardıkları biliniyor. Ayrıca akran geri bildiriminde kullanılan dil oldukça doğaldır ve öğrenciler birbirlerinden geri bildirim almaya daha çok hazırdırlar (Black ve diğerleri 2004).

 • Öğrenme hakkında rapor verme

Değerlendirmenin rapor edilmesiyle, öğrenme topluluğu ile öğrencilerimizin öğrenme yolculuğu hakkında bilgi paylaşımı yapmayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda uygulamakta olduğumuz yöntemler:

 • Veli/öğretmen konferansları

Değerlendirme sürecinde elde edilen veriler kullanılarak öğrencinin hedeflenen kazanımlara ulaşabilmesi için eylem planı oluşturulması amaçlanır. Bu sebeple öğrenen topluluğu bir araya gelir, grup paydaşlarının görevleri belirlenip çalışma planı hazırlanır. Her dönem sonunda değerlendirme toplantısı gerçekleştirilip belirlenen hedefe ne kadar yaklaşıldığı belirlenip süreci iyileştirmek için alternatif eylem planları hazırlanır.

 • Veli Toplantıları

Dönem içerisinde belirli aralıklarla düzenlenen veli toplantılarında eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili bilgi paylaşımı yapılırken, bireysel görüşmelerde öğrenci hakkında derlenen veriler hakkında bilgi sağlanır. Velilere düşen görev ve sorumluluklar anlatılır. Öğrencinin geliştirilmesi gereken yönleri kadar, başarılarının da veliyle paylaşılması esastır.

 • Tema Sonu Karne

Öğretmenler, öğrenme hedeflerinin, ilgili temanın anahtar kavramları, becerileri içeren control listesi şeklinde özel bir tasarımı olan karneler doldrumaktadır. Bu karnelerde tama boyunca öğrencinin gelişim gösterdiği IB Öğrenen Profilleri aktarılmaktadır.

 • Bültenler

Öğretmenler, Sorgulama Programına göre hazırlanmış sorgulama ünitesinin detaylarını içeren ve tema boyunca uygulanan öğrenme hedefelerini açıklayıcı fotoğraflar paylaşmaktadır. Her tema sonunda karnelerle birlikte velilere iletilmektedir.

 • Portfolyolar

Özel Batıkent ABC Anaokulu olarak, portfolyoları, öğrencilerimizin akademik yıl boyunca dahil oldukları ve hazırladıkları tüm proje, materyal ve dökümanların öğrencilerimizin öğrenmenin öznesi olduğunu kanıtlayan bir çalışma ve ürün olduğuna inanıyoruz. Bu inanç doğrultusunda ürünlerini velileri ve okul topluluğu ile paylaşabilecekleri portfolyo sunum günleri planlayarak, hem öğrencilerimizin kazanımlarının gözlemlenmesi hem de öğrencilerimizin kendi başarılarını sunarken öz denetim becerilerinin güçlenmesini sağlamayı hedefliyoruz.

6.Dil Öğretmenlerinin Profesyonel Gelişim süreci

 • IB PYP Mesleki Gelişim Eğitimleri

Tüm öğretmenler eğitim öğretim süreçlerinde IB’nin düzenlediği mesleki gelişim eğitimlerine katılarak IB PYP Öğretmen Sertifikası almaktadır. Bunların yanı sıra okul müdürleri yöneticilere yönelik eğitimlere katılarak ayrı bir sertifika alır.

 • Akran gözlemleri

Okul kültürü olarak benimsediğimiz işbirliğine dayalı çalışma anlayışıyla, öğretmenlerimiz kendi zümrelerinden olan arkadaşlarının derslerini gözlemleyip, birbirlerine dönüt vermekle yükümlülerdir. Bu işbirliği, bireysel gelişime olan katkısının yanı sıra, zümre içerisindeki diyaloğun tehditten uzak, paylaşım odaklı olmasını sağlamaktadır.

 • Grup Liderlerinin Gözlemleri

Her bir öğretmen kendileri haberdar edilmek suretiyle, dönem içerisinde belirli aralıklarla zümre başkanları tarafından gözlemlenmektedirler. Tamamıyla öğretmenlerin gelişimine yönelik dönütler ve yansıtıcı görüşmelerle taçlandırılan bu süre bir paylaşım ortamı yaratmaktadır.

 • Hizmet-içi Öğretmen Eğitimleri

Sürekli gelişen bir dünyada eğitim vermek de sürekli gelişmeyi gerektirir. Her geçen gün yenilenen teknolojik gelişmeler, yöntem ve teknikler, sürekli değişen öğrenci ihtiyaçlarını beraberinde getirmektedir ve mezun olunan bilgi birikimi bu ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmektedir. Bu değişimle doğru orantılı olarak, tüm öğretmenlerimizin profesyonel gelişimini önemsiyoruz ve kendilerinin ihtiyaç ve önerileri doğrultusunda, düzenli aralıklarla, uzman eğitmenlerin katkılarıyla, alan bilgisi, kişisel gelişim ve pedagojik konularda eğitimler planlıyoruz. Verdiğimiz eğitimlerin, sınıf ortamına ve öğrenci başarısına ne oranda yansıdığını belirleyebilmek adına, eğitim sonrası öğretmenlerimizin derslerine misafir olarak katılıyor ve verilen eğitimin uygulanması konusunda takip ediyoruz.

Özellikle idarecilerimiz ve öğretmenlerimizin ortak görüşleriyle planlanan eğitimlerimiz  aşağıdaki gibidir;

Anaokulu

Oyun Temelli Öğretim

Sınıf Yönetimi

Geri Dönüt Verme

Ölçme ve Değerlendirme

Velilerle İletişim

Erken Çocukluk Döneminde Dil Eğitimi

Materyal Kullanımı ve Adaptasyon

Profesyonel Gelişim

Batıkent ABC Anaokulu için ABC Okulları ile işbirliği içerisinde özel olarak hazırlanan bu Dil Politikası her sene tüm paydaşlardan alınacak geri dönütler doğrultusunda revize edilecektir