Disiplinlerüstü Yaklaşım

İlk yıllar programı, çocuğun akademik birikimiyle birlikte, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel ihtiyaçlarını da ele alarak, bütüncül gelişimine odaklanır. Bu nedenle, ulusal müfredatımızı oluşturan altı temel dersin (Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Dil, Matematik, Sanat, KTBE)  hedef kazanımları verilirken, PYP kapsam ve sıralama belgelerinden yararlanılır, temalarla ilişkili özgün kazanımlar oluşturulur.

IB İlk Yıllar Programı’nın en önemli ve en ayırt edici özelliği, altı disiplinler üstü temaya sahip olmasıdır. Okulumuzda, disiplinler üstü temaların dağılımı şu şekildedir:

  • Kim Olduğumuz (3-4-5 Yaş)
  • Bulunduğumuz Mekân ve Zaman (5 Yaş)
  • Kendimizi İfade Etme Yollarımız (3-4-5 Yaş)
  • Dünyanın İşleyişi (3-4-5 Yaş)
  • Kendimizi Düzenleme Biçimimiz (3-4-5 Yaş)
  • Gezegeni Paylaşmak (5 Yaş)

Disiplinler üstü temalar, öğrencilerin büyük ölçüde katılımını gerektiren önemli fikirlere yönelik bir sorgulama-araştırma programı geliştirmelerinde yardımcı olur. Bu sorgulamalar önemlidir, derinlemesinedir.

Sorgulama üniteleri öğrencilerin önemli bir fikri merak etmesiyle başlar. Merak edebilmesi için öğretmen rehberlik eder. Merak eden öğrenci araştırır. Araştıran öğrenci sorgulamanın keşfini yaşar ve gerçek dünyayla kurduğu bağlantılarla eyleme geçer. Öğrencinin özne olup, öğretmenin rehber olduğu sorgulama çalışmaları, okulun ötesindeki dünyayla ilgilidir. Öğrenciler öğrendiklerinin ve farkına vardıklarının bağlantısını gerçek dünyayla kurup, ilgi alanları oluşturur ve sorunları çözmeye çalışırlar. Böylece öğrenenler rolleri ve sorumlulukları hakkında dönüşümlü düşünmeye başlarlar.

Disiplinler üstü temalarda disiplinler iç içe geçer. Tüm disiplinlere bağlı öğretmenler, bir arada, temalardaki bağlantıları kurarak öğrenciye kazanımları vermeyi hedeflerler. Böylece öğrenciler disiplinler arasında gezinir, bu durumu ders gibi algılamazlar. Farklı öğretim ve öğrenim yaklaşımlarıyla öğrenciler her bir temanın bambaşka disiplinlerle oluşan bağlantısını tespit ederler. Bu bağlantılar öğrencilerin çok yönlü öğrenmelerine katkı sağlar.  Böylece öğrenciler, öğretmenlerin sunduğu bilgileri birebir takip etmek zorunda kalmadan, ne öğrendikleri ve ne öğrenecekleri ile ilgilenirler.

 1.  Kim olduğumuz: Benliğin doğasına yönelik bir sorgulama; inançlar ve değerler; kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık; aileler, arkadaşlar, topluluklar ve kültürler dâhil olmak üzere insan ilişkileri; haklar ve sorumluluklar; insan olmanın anlamı.

2.  Bulunduğumuz mekan ve zaman: Mekan ve zaman içerisindeki yerimize yönelik bir sorgulama; kişisel geçmişler; evler ve yolculuklar; insanoğlunun buluşları, keşifleri ve göçleri; yerel ve küresel açılardan bireylerin ve medeniyetlerin arasındaki ilişkiler ve ara bağlantılar.

3.  Kendimizi ifade etme yollarımız: Fikirleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları ve değerleri nasıl keşfedip ifade ettiğimize dair bir sorgulama; yaratıcılığımız hakkında dönüşümlü düşünme, yaratıcılığımızı arttırma ve zevk alma yollarımız; estetiği takdir edişimiz.

4.  Dünyanın işleyişi: Doğal dünyaya ve yasalarına dair bir sorgulama; doğal dünya (fiziksel ve biyolojik) ve insan toplumları arasındaki etkileşim; insanların bilimsel ilkeleri anlayışlarını kullanış şekilleri; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi.

5.  Kendimizi düzenleme biçimimiz: İnsan yapımı sistemler ve topluluklar arasındaki bağlantılara dair bir sorgulama; kurumların yapısı ve işlevi; toplumsal karar alma; ekonomik faaliyetler ve bu faaliyetlerin insanoğlu ile çevre üzerindeki etkisi.

6. Gezegeni paylaşma: Sınırlı kaynakları diğer insanlar ve canlılarla paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklara dair bir sorgulama; topluluklar ve toplulukların içindeki ve aralarındaki ilişkiler; eşit fırsatlara erişim; barış ve çatışma çözümü.