TANIMLAR:

Veri Sorumlusu : ABC Okulları(“ABC”)

·         İlgili Kişi : Çeşitli amaçlarla ABC Okulları ile kişisel verilerini paylaşan ve bu kapsamda kişisel verisi işlenen kişilerdir. İlgili kişilerin başında sözlü, yazılı veya elektronik olarak dolaylı veya doğrudan kişisel verilerini paylaşan veya ABC Okulları tarafından elde edilmesine olanak sağlamış veliler, öğrenciler, öğretmenler, çalışanlar yer almaktadır.

·         KVKK  : 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade etmektedir.

Öncelikli olarak belirtmek isteriz ki; ABC Okulları(“ABC”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, hizmetlerimizden faydalanan ilgili kişilerin “kişisel verilerinin güvenliği”nin öncelikli olarak Anayasa’ya, akabinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun şekilde işlenmesi ve tarafımızca muhafaza edilmesi gerektiğinin bilincinde olduğumuzu bildirir, KVKK m.10,11,12 uyarınca bu konudaki haklarınız ile tarafımızın yükümlülükleri hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

ABC Okulları olarak, işlenen tüm kişisel verilerin güvenli bir fiziksel veya elektronik ortamda muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu nedenle tarafımızca muhafaza edilen kişisel verilerin kaybolmaması, hukuka aykırı bir şekilde kullanılmaması ve yetkisiz şahısların eline geçmemesi adına gerekli güvenlik önlemleri Eğitim Kurumumuz tarafından alınmaktadır.

            Bu kapsamda; KVKK m.10,11,12 uyarınca, “Veri Sorumlusu” olarak kişisel verilerinizi, aşağıda izah edildiği şekilde ve her türlü yasal mevzuatın çizdiği sınır çerçevesinde işlemekte olduğumuzu bildirmek ve bu konuda sizlere karşı aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işbu bilgilendirme formu hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN TANIMI:

ABC Okulları tarafından sunulan eğitim ve öğretim hizmetleri ve yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında toplanan, işlenen Kişisel Veriler; öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, personelimizin, öğrenci velilerinin/vasilerinin, alt yüklenicilerimizin, tedarikçilerimizin ve bunların işçilerinin isim, soy isim, vesikalık fotoğrafı, T.C kimlik numarası, T.C kimlik kartındaki bilgiler / nüfus cüzdanındaki bilgiler, adresleri, telefon numaraları vb. bilgiler ile öğrencilerimizin ilkokul/ortaokul/anadolu lisesi/fen lisesi bilgileri, ilkokul/ortaokul/anadolu lisesi/fen lisesi diploma bilgileri, okula giriş puanları, E-okul bilgileri, T.C Devleti tarafından ABC’ye kesin kayıt yaptırmak için uygulanan ve öğrencilerimizin girdikleri her türlü sınavların sonuç puanları, okul ücretlerinin ödenmesi ile ilgili banka ve banka hesap bilgileri, banka ödeme bilgileri, banka ödeme dekontları, okuldaki eğitim hayatı boyunca öğrencinin aldığı notlar, yaptıkları proje ve ödevler, sunumlar, katıldıkları kulüp çalışmaları ve sosyal, sanatsal & sportif faaliyetler, öğrencilerimizin yüksek öğretim hayatlarına devam edebilmeleri için girdikleri sınavları ve bu sınavlardan aldıkları başarı puanları ile sıralamaları, öğrencilerimizin geçiş yaptığı diğer orta öğretim kurumlarının isimleri, geçiş puanları vb. bilgiler ile ABC’nin yürürlükte olan mevzuat kapsamında almak zorunda olduğu öğrencinin sağlık durumu ile ilgili sağlık verileri, velilerin/vasilerin meslek bilgileri ile sosyal ekonomik durumları ile ilgili bilgiler, iletişim bilgileri, (adres, cep telefonu, telefon, faks ve e-posta adresi) vb. bilgilerdir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ:

Kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında gerçek ve tüzel kişiler ile yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

            Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz; ABC’nin iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına, bağlı olduğu GÖKSU PROGRAM YAZILIM EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAYIN İNŞAAT TAAHHÜT VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’ne; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, ABC’nin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışmanlar, tedarikçi, ifa yardımcıları, banka ve finans kuruluşları; Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gibi merciler, yargı mercileri, idari merciler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya rızanızın bulunduğu kurum ve kuruluşlara kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak yasal çerçeve içerisinde aktarılabilecektir.        

Bu aktarımlarda işlenen kişisel verileriniz, ABC’nin hizmetlerinin verilebilmesi, bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, ABC’ye kayıt yapılabilmesi, ölçme değerlendirme dahil eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, ABC’nin hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, ABC’nin ve faaliyetlerinin tanıtılması, ABC tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması, yasal yükümlülüklerin karşılanması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, öğrenci kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik ve idari işlemlerin yapılması, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, ABC’nin Eğitim hizmetlerinin ve akdettiğimiz sözleşmelerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi için ABC’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; ABC tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), ABC içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, ABC sosyal medya hesapları, basılı ve yazılı her türlü envanter, süreli veya süresiz yayın ve tüm reklam organizasyonları ile  hukuki operasyonların yönetimi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI:

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya yazılı başvuru gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir. Veriler yasal sürelere tabi olarak veri tabanlarımızda ve bulut ortamında tutulmaktadır. KVKK’nın 11. maddesi gereği ABC Okullarına ait bilgi@abc.k12.tr  adresine mail göndererek, kişisel verilerinizin;

a. işlenip işlenmediğini öğrenme
b. işlenmişse bilgi talep etme
c. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
ç. yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme
d. eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
e. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme
f. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
g. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
ğ. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı da ibraz edilmelidir.

KVKK uyarınca ABC Okulları’nın Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde ABC Okulları, açık rızanız aranmaksızın kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir: 

• Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde, 

• Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması, 

• ABC ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

• ABC’nin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

• Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, 

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve 

• Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, ABC’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.