ABC OKULLARI KAYIT KABUL POLİTİKASI  

ABC Okulları Vizyon & Misyon

ABC Okulları Misyonu;

ABC Okulları bilim, sanat, mantık ve vicdan ekseninde, ulusal ve kişisel kimliğinden hareketle diğer kültürlere saygı duyan, barışcıl bir dünya hedefleyen, uluslararası bilince sahip, doğaya ve sınırlı kaynaklara karşı duyarlı, yenilikçi, sorgulayıcı, açık fikirli, üst düzey araştırma ve iletişim becerilerine sahip yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

ABC Okullarının Vizyonu;

Öğrencilerin gelişim düzeylerine, ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programıyla, bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışıyla ABC Okulları aşağıdaki ilkelerden yola çıkarak öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 ABC Okullarında öğrenciler;

  • Araştırma-sorgulama yapabilen,
  • Öğrenme alanlarında planlar oluşturabilen, izleme, uygulama, tamamlama ve yorum yapabilen, kendini ifade edebilen, öz yönetim becerilerini kullanabilen,  
  • Duygularının farkında olan,
  • Kendini ve diğer arkadaşlarını tanıyıp, dünyanın nasıl işlediğini anlamaya çalışan bireylerdir.

Okula Kabul Politikası Hakkında

ABC Okullarında araştıran-sorgulayan liderler olarak Kabul Politikası oluşturulurken öncelikle her bir öğrencinin hakkını gözeterek ilkeli davrandık.  İhtiyaçları maddeler halinde belirlerken, açık görüşlü bir okul toplumu olarak din, dil, kültür ve tüm farklılıklara aynı mesafede yaklaşıp, iş birliği içinde güçlü iletişim kurarak ve tüm işleyişimizin üzerine dönüşümlü düşünerek kararlar aldık.

KAYIT KABUL ŞARTLARI

1.Yaş Kriterleri

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne (2020) uygun olarak, Eylül ayı sonu itibariyle 36 ayını dolduran ve 71 ayından gün almış tüm ay grubundaki öğrenciler anaokuluna; Eylül ayı sonu itibarıyle 69 ayını dolduran öğrenciler ise İlkokul 1. Sınıfa kabul edilir. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 66-68 ay arası öğrenciler için ise velisinin yazılı isteği bulunanlar da birinci sınıfa alınır.

Yaşça kayıt hakkını elde eden; ancak bedenen ve zihnen yeterince gelişmemiş olup, okula uyum sağlayamayan 69-70-71 aylık adayın, velisinin dilekçesi ile 1. sınıf kaydı bir yıl ertelenebilir. Kanunen okul olgunluğunda olan 72 ay ve üstü çocukların ise ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile 1. sınıfa kayıtları bir yıl ertelenebilir.

2.Ara Dönemlere/Ara Sınıflara Kayıt-Kabul

ABC Okullarına, yukarıda belirtilen ay kriterlerine uygun aday öğrenciler ara dönemde de kayıt yapabilirler. Ara dönemde kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle veliler kontenjan uygunluğuna göre bireysel görüşme için okula davet edilirler. Görüşme sonrası aşağıda belirtilen kayıt kabul süreci uygulanmaktadır.

3.Yurt Dışından Gelen Öğrenci için Kayıt-Kabul

Yurtdışından gelen öğrencilerin uyruğuna göre kayıt kabul koşulları MEB mevzuatında (Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 2020) belirtilmiştir. Belirtilen koşullara göre öğrenci velisiyle bireysel görüşme sağlanır. Bireysel görüşme sonrası öğrenci velisi, MEB tarafından verilecek denklik belgesi için yurt dışındaki Türkiye Büyükelçiliği’ne veya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yönlendirilir. Alınan denklik belgesi doğrultusunda öğrencinin devam edeceği sınıfa karar verilir. Ardından öğrencinin, PDR uzmanı ve bir sınıf öğretmeni eşliğinde yapılacak görüşmede akademik ve sosyal gelişimi değerlendirilir.

KAYIT-KABUL SÜRECİMİZ

1.Danışma

Okulu arayıp başvuru yapan veliler, danışma personeliyle iletişime geçerek ilk görüşme randevusunu oluşturur. Görüşmeler velinin talebi doğrultusunda çevrimiçi ya da yüz yüze gerçekleştirilebilir.

2.Okul Yönetimi

Veli ile kayıt- kabul görüşmesi ilgili müdür yardımcısı ya da okul müdürü ile yapılır. Görüşmede eğitim-öğretim programlarımız, eğitim felsefemiz ve okul yaşantımızla ilgili detaylı bilgi verilir. Ardından danışma personeli ile okul kampüsü gezilir. Kayıt yaptırmayı düşünen velilerle öğrenci değerlendirmesi için okul psikolojik danışmanı ile randevu oluşturulur.

3.PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)

Anaokuluna başlayacak aday öğrencilerle, okul psikolojik danışmanı önce bireysel; sonrasında velisi eşliğinde görüşme yapar.  Okul tarafından oluşturulan öğrencinin gelişim alanlarını değerlendiren envanterler okul psikolojik danışmanı eşliğinde aday öğrenciye ay grubuna uygun bir şekilde uygulanır. Alınan bilgiler doğrultusunda tamamlanan envanter ve gözlem sonuçları okul psikolojik danışmanı tarafından okul yönetimi ve velilerle paylaşılır.

İlkokula başlayacak aday öğrenciler için ise farklı sınıf seviyelerinde iki önemli hazırbulunuşluk değerlendirmesi yapılır. Bunlar;  

  • Psikososyal Hazırbulunuşluk
  • Akademik Hazırbulunuşluk

İlkokul 1.sınıf kayıt-kabul aşamasında okul psikolojik danışmanı ile öğrenci birebir görüşme sağlar. Bu görüşmede, psikososyal ve akademik hazırbulunuşluk tespiti için okul tarafından geliştirilen envanter uygulanır. Bu envanter sonucuyla adayın farklı gelişim alanları hakkında okul psikolojik danışmanının bilgi sahibi olması hedeflenir. Elde edilen veriler okul psikolojik danışmanı tarafından okul yönetimi ve velilerle paylaşılır.

Ara Sınıfların (2,3 ve 4) kayıt- kabul aşamasında ise okul psikolojik danışmanı ile psikososyal hazırbulunuşluğun tespiti için bireysel görüşme sağlanır. Ayrıca akademik hazırbulunuşluğun tespiti için Özel Ankara ABC Okulları tarafından hazırlanmış “Akademik Hazırbulunuşluk Envanteri uygulanır. İhtiyaç halinde öğrencinin önceki okulunun PDR biriminden görüş ve öğrenci dosyası talep edilebilir.

Ara Sınıfların (2,3 ve 4) kayıt- kabul aşamasında İngilizce yeterliliklerinin ölçülmesi için okul tarafından geliştirilen İngilizce Hazırbulunuşluk Değerlendirmesi yapılarak, sınıf seviyesine uygunluğu tespit edilir. Aday öğrencinin yabancı dil ihtiyacına göre velisine rehberlik edilerek öğrenciye bir çalışma programı sunulur.

Anaokullarımız ve İlkokulumuzda, tüm değerlendirmeler sonucunda, aday öğrencinin okulumuzda mutlu olacağı, akademik ve psikososyal olarak potansiyelini gerçekleştirebileceği ve okulumuzun imkânlarının aday öğrencinin beklentileri ile aynı yönde olacağına dair ortak bir kanaat oluşursa, öğrencinin okula kabulü sağlanır

4.Başvurunun Tamamlanması

Okula kabulü onaylanan öğrenci velisi okul muhasebesine yönlendirilir. Muhasebe biriminde görüşme sağlanır, “Kayıt-Kabul Formu” doldurulup, “Ödeme Planı” belirlenir. Son olarak, “Kayıt Sözleşmesi” kurum ve veli tarafından imzalanarak öğrenci kayıt işlemi tamamlanır.

5.Öğrencinin Sınıfının Belirlenmesi

Kayıt kabulü gerçekleşen öğrencinin eğitim faaliyetlerini gerçekleştireceği sınıfı aşağıdaki ölçütler esas alınarak belirlenir;

  • Öğrencinin yaşı, kişilik özellikleri, özel gereksinimleri, söz konusu sınıfın kız-erkek öğrenci sayısı, sınıf iklimi ve dinamikleri göz önüne alındığından velinin karar verme veya talepte bulunma durumu söz konusu değildir.
  • Öğrenci bir seviyeyi tamamlamadan diğer seviyeye geçemez. Öğrencinin sınıf yükseltmesi ile ilgili karar Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne uygun olarak gerçekleştirilir.
  • Anaokullarımızda sınıf mevcudu 20 olup, İlkokulumuzda 24 olarak belirlenmiştir.